مقاطع تحصیلی

دبستان دخترانه دنیای حنانه دارای مقاطع تحصیلی زیر می باشد:

 

پیش دبستانی

دوره اول ابتدایی (اول- دوم-سوم)

دوره دوم ابتدایی (چهارم-پنجم-ششم)

 

 

 

 

 

 

دبستان دخترانه دنیای حنانه دارای مقاطع تحصیلی زیر می باشد:

پیش دبستانی

دوره اول ابتدایی (اول- دوم-سوم)

دوره دوم ابتدایی (چهارم-پنجم-ششم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما